* پژوهشگران و دانشجویان محترم کلیه خدمات به نرخ دانشجویی است * <p bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مشاوره تخصصی و تضمینی ویژه مقالات، پایان نامه و اپلای:</font></span></span></p><p bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify;">1) تدریس خصوصی  تضمینی از مقدماتی تا پیشرفته همراه با پکیج انحصاری و ده سال مشاوره فوق تخصصی مقاله نویسی ISC و </span><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify; font-size: 10pt;">ISI. </span></span></p><p bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify; font-size: 10pt;">2) مشاوره و ویراستاری علمی، فنی و ادبی متون کتاب و پایان نامه.</span></span></p><p bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify;">3) مشاوره و تدریس خصوصی فناوری نانو در تمامی رشته ها.</span></span></p><p bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"></p><p align="baseline" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify; font-size: 10pt;">4) پذیرش دانشگاه های برتر خارجی (اپلای) همراه با پکیج مشاوره ای تخصصی صفر تا صد (رزومه، انگیزه نامه، اینترویو، اپلیکشن فی، فول فاند، اسکولارشیپ، مکاتبات ایمیلی و  تلفنی  با اساتید و کمیته پذیرش دانشگاه ها).</span></span></p><p align="baseline" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; text-align: justify; font-size: 10pt;"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></span></p><p dir="rtl" class=" " align="center" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">جستجو و دریافت مقاله از پایگاه‌های اطلاعاتی:</font></span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">خدمات شامل جستجو کلیدواژه ها و دانلود مقالات فارسی و انگلیسی از دیتابیس های بسیار معتبر و <span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 13.3333px;">ارسال </span><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 13.3333px;">PDF </span><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 13.3333px;"> </span><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 10pt;">مقاله کامل به پست الکترونیک شما است.</span></span></p><p class=" " align="center" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">APS Journals  ScienceDirect   Wiley   Oxford Journals  SAGE   Taylor & Francis    Ebsco   JSTOR   World Scientific   Science   Emerald   ACS Publications    PubMed   Scientific Research   IOPscience   HighWire   Springer   Nature</span></p><p class=" " align="center" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></p><div bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">استخراج مقاله از پایان‌نامه:</font></span></div><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">استخراج مقاله معتبر از پایان‌نامه‌های دانشجویی در کلیه مقاطع کاردانی، لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری.</span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></p><div bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">ترجمه:</font></span></div><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">ترجمه تخصصی متن مقاله انگلیسی به فارسی و متن مقاله فارسی به انگلیسی ویژه کتاب ها و ژورنال‌های ISC و ISI با کیفیت عالی. </span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></p><div bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">پذیرش و چاپ مقاله در همایش‌ ها و ژورنال‌ های داخلی و خارجی  ISC و ISI:</font></span></div><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">مشاوره (Consultation)، ویرایش‌ (Edit)، ثبت (Submit)، اخذ پذیرش (Accept) و چاپ (Publish) مقالات شما در همایش ها و ژورنال‌های داخلی و خارجی معتبر مورد تائید وزارت علوم.</span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></p><div bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="3" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">تبدیل پایان‌نامه به کتاب دانشجویی:</font></span></div><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);">مشاوره، ویرایش و تبدیل پایان‌نامه‌های دانشجویی به کتاب دانشگاهی در مقاطع کاردانی، لیسانس، فوق‌لیسانس، دکتری و طرح پژوهشی اساتید با چاپ کتاب به تعداد نسخه درخواستی، خدمات کتابخانه ملی، ویراستاری تخصصی، صفحه آرایی، فیپا، شابک، سایر مجوزهای قانونی کتاب در سریعترین زمان و با کیفیت عالی.</span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></span></p><div bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;" /></div><p class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="4" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"> تماس، واتساپ، تلگرام و اسکایپ (همه روزه از ساعت 8 الی 22):</font></span></p><p dir="rtl" class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: 21.6pt; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="5" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">09170094600</font></span></span></p><p class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="5" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">09120120189</font></span></span></p><p class=" " bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 13.3333px; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 1.9rem !important;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="4" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">پست الکترونیک:</font></span></p><p class=" " align="center" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: normal; color: rgb(45, 45, 45); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span bis_size="{" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><font size="5" bis_size="{" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">ranjbar@consultant.com</font></span></p>